Actievoorwaarden | Bedrijfsfitness Nederland

Actievoorwaarden Bedrijfsfitness Startweken

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de verloting van diverse prijzen door Bedrijfsfitness Nederland B.V.
(BFNL) onder de deelnemers aan de Bedrijfsfitness Startweken (BFSW). Op de website www.startweken.nl staan
de verschillende prijzen nader vermeld.

2. De actie loopt van 24 september 2018 tot en met 31 oktober 2018.

2. Deelname staat open voor iedereen die werkzaam is bij een werkgever die is aangesloten bij BFNL en gebruik
maakt van de digitale projectomgeving MijnFitnessplan. Deelname is ook mogelijk voor iedereen die werkzaam is
bij een niet-aangesloten werkgever door zijn/haar werkgever via een tip te attenderen op bedrijfsfitness.

4. Om kans te maken op een prijs dient een medewerker zich tijdens de actieperiode in te schrijven voor een
bedrijfsfitnessabonnement en dient zijn aanvraag, indien van toepassing, uiterlijk 4 november 2018 door de
werkgever te zijn goedgekeurd. Indien een medewerker reeds een bedrijfsfitnessabonnement heeft, dan kan deze
eveneens in aanmerking komen voor deelname aan de BFSW door tijdens de actieperiode een collega te tippen
over bedrijfsfitness via het daarvoor bestemde formulier op MijnFitnessplan. Medewerkers van niet-aangesloten
werkgevers maken kans op een prijs door het invullen van het tipformulier op www.startweken.nl.

5. Uit alle deelnemers aan de BFSW worden na afloop van de actieperiode door BFNL de verschillende winnaars
getrokken. Alle winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld van de gewonnen prijs. De bekendmaking van
de winnaars zal in de maand november 2018 op www.startweken.nl en via social media gepubliceerd worden.

6. De prijzen zijn persoonlijk, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.
Aangezien een winnaar de prijs gratis verkrijgt, geldt voor het betreffende product geen herroepingsrecht. BFNL
draagt zorg voor betaling van kansspelbelasting, indien verschuldigd. Verder is er ter zake van de prijs geen sprake
van (consumenten)koop. De winnaar kan zich derhalve niet beroepen op de wettelijke bepalingen die gelden voor
(consumenten)koop.

7. Indien een winnaar de prijs niet wenst te ontvangen, dan zal er door BFNL uit het deelnemersbestand een nieuwe
winnaar getrokken worden.

8. Persoonsgegevens worden mede gebruikt om met de prijswinnaar te communiceren over alle acties/activiteiten
van BFNL. Door deelname aan deze actie verlenen de deelnemers hun toestemming aan BFNL om per e-mail op
de hoogte te worden gehouden. In elke e-mail wordt er de mogelijkheid geboden tot uitschrijven van de mailinglijst.

9. Ingeval de deelnemer een prijs wint verklaart hij/zij zich bij voorbaat akkoord om mee te doen met promotionele
acties ten behoeve van BFNL en geeft BFNL het recht om in het kader van deze actie zijn of haar naam, werkgever
en fitnesslocatie waar hij/zij aan bedrijfsfitness doet in promotionele uitingen en op de website van BFNL bekend
te maken.

10. BFNL is niet verantwoordelijk voor door de deelnemers opgegeven onjuiste of onvolledige gegevens of het
verloren gaan van deze gegevens.

11. Van deelname uitgesloten zijn alle medewerkers van BFNL en hun familieleden, alsmede anderen die direct bij de
organisatie van de actie zijn betrokken.

12. 2. BFNL, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige
schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie. Meer specifiek
zijn BFNL, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk, voor schade van welke aard
dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie, waaronder voor:
1. enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel maken in verband met de aanvaarding en het gebruik
van de prijzen;
2. voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de
door haar uitgekeerde prijzen;
3. zichtbare of verborgen gebreken in de door haar uitgekeerde prijzen;
4. schade bij levering (verzending) van de prijs;
5. de volledigheid en juistheid van de door BFNL weergegeven of verstrekte informatie;
6. voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het
wijzigen of beëindigen van de actie.

13. BFNL verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door BFNL. Daarbij
behoudt BFNL zich het recht voor om deze actievoorwaarden te wijzigen.

15. BFNL is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te
wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden deze actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit
vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

16. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd en aan deelname kunnen geen rechten worden
ontleend.

17. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.
Deelname aan deze actie is kosteloos.

18. Voor vragen is BFNL telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren via 0513 - 633 111 (maandag t/m vrijdag van
08:30 uur tot 17:00 uur) en per e-mail op info@bfnl.nl.

19. BFNL handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.