Bedrijfsfitness en de WKR

Ter stimulering van sport en beweging heeft het kabinet een fiscale vrijstelling voor bedrijfsfitness in het leven geroepen. Dankzij deze vrijstelling is het voor zowel werkgever als werknemer financieel aantrekkelijk om te gaan fitnessen. Door de jaren heen is er steeds meer mogelijk geworden op gebied van fitness.

Bedrijfsfitness volgens het Cafetariamodel

Bij bedrijfsfitness volgens het cafetariamodel, ook wel Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) of cao à la carte genoemd, ruilt een medewerker belast loon voor een onbelast fitnessabonnement. Dit resulteert in een belastingvoordeel zo groot als het percentage loonbelasting dat de medewerker afdraagt. Bedrijfsfitness volgens het cafetariamodel levert jouw organisatie, naast de gezondheidseffecten op langere termijn, zelfs een directe besparing op! Je bespaart namelijk op de verlaagde afdracht van sociale werkgeverslasten.

Voor bedrijfsfitness geldt geen gerichte vrijstelling, wat wil zeggen dat de abonnementskosten worden aangewezen als eindheffingsloon en ten laste komen van de forfaitaire ruimte. Over de eerste 1,2% van de totale brutoloonsom (het forfait) hoeft een organisatie geen loonheffing te betalen. Bij overschrijding van het forfait betaal je wel loonbelasting, namelijk in de vorm van een eindheffing van 80%. Je hoeft hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw te betalen of in te houden.

Voor de werknemer heeft een cafetariaregeling twee voordelen:
1. hij kan de arbeidsvoorwaarden beter afstemmen op zijn persoonlijke behoeften;
2. hij kan beter gebruikmaken van de fiscale mogelijkheden.
Bronnen: Belastingdienst.nl en Handboek loonheffingen 2015

WKR en de vrije ruimte

Sinds 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor werkgevers en komen onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan personeel ten laste van de forfaitaire ruimte (ook wel vrije ruimte genoemd). Dit forfait betreft 1,2% van de totale brutoloonsom.

Belast of onbelast?
Uitgangspunt is dat de totale abonnementskosten meetellen binnen de forfaitaire ruimte van 1,2%. Op die manier wordt er een onbelaste vergoeding/verstrekking gedaan aan het personeel door de abonnementskosten uit te ruilen met brutosalaris en is het voordeel voor zowel werknemer als werkgever het grootst (cafetariaregeling). 

Budgetbewaking
Indien het forfait voor bedrijfsfitness beperkt is, zijn er invullingen mogelijk op basis van 'budgetbewaking'. Waarbij bijvoorbeeld uitsluitend een onbelaste werkgeversbijdrage binnen de vrije ruimte valt en/of een deel van de abonnementskosten. Door uitsluitend een belaste bijdrage te geven blijft bedrijfsfitness buiten de vrije ruimte. Vraag Bedrijfsfitness Nederland naar de mogelijkheden!